Turizm ve İşletmecilik Dergisi
Abbreviation: JTM | ISSN (Online): 2757-7791 | DOI: 10.29329/jtm

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Turizm ve İşletmecilik Dergisi 2022, Cil. 3(1) 1-23

Kültürleşme Sürecinin Konut Mimarisi Üzerindeki Etkisine Dair Karşılaştırmalı Bir Analiz: Gökçeada Örneği

Aysu Şahintepe, Sevgi Arıöz, Oğuz Diker & Murat Aksu

ss. 1 - 23   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jtm.2022.542.1

Yayın tarihi: Aralık 31, 2022  |   Okunma Sayısı: 70  |  İndirilme Sayısı: 114


Özet

Kültürleşme, iki farklı kültürün bir araya gelmesiyle gerçekleşen psikolojik ve kültürel bir süreci ifade etmektedir. Temelde insanların yaşadıkları yerlerden farklı yerlere olan göçleri adaptasyon sürecini beraberinde getirmektedir. Bu süreçte, kent içerisindeki belirli dinamiklerde yaşanan değişim süreçleri ise belirgin olarak göze çarpmaktadır. İki farklı kültürün bir arada yaşaması şüphesiz ki bireylerin hayatlarını sürdürecekleri olan konutlarda gözle görülebilir bir etkiyi ifade etmektedir. Kültürün bir yansıması olarak toplumlar ve kentsel mekândaki yapılar birbirinden ayrı düşünülemez. Kentsel mekandaki pek çok şey insan öğesidir ve kültür insanın yönettiği tüm süreçlerde önemli bir öncüdür. Turizmin bir getirisi olarak ise yaşanan kültürel alışverişler, kentteki fiziksel dinamiklerin yeniden şekillenmesinde rol oynayabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Gökçeada’da turizm hareketliklerinin etkilediği kültürleşme sürecinde mimari üslupta meydana gelen değişimleri belirlemektir. Çalışma kapsamında, birinci bölümde kültürleşme sürecini açıklamak için ikincil verilerden kaynak taraması yapılmıştır. İkinci bölümde ise Gökçeada’da tescilli bir yapının mimari planlarına yer verilmiş olup, iki farklı kullanım amacı karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler, yapının kullanım amaçlarında meydana gelen değişiklikleri ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Kültürleşme, Gökçeada, konut mimarisi, turizm destinasyonları


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Sahintepe, A., Arioz, S., Diker, O. & Aksu, M. (2022). Kültürleşme Sürecinin Konut Mimarisi Üzerindeki Etkisine Dair Karşılaştırmalı Bir Analiz: Gökçeada Örneği . Turizm ve İşletmecilik Dergisi, 3(1), 1-23. doi: 10.29329/jtm.2022.542.1

Harvard
Sahintepe, A., Arioz, S., Diker, O. and Aksu, M. (2022). Kültürleşme Sürecinin Konut Mimarisi Üzerindeki Etkisine Dair Karşılaştırmalı Bir Analiz: Gökçeada Örneği . Turizm ve İşletmecilik Dergisi, 3(1), pp. 1-23.

Chicago 16th edition
Sahintepe, Aysu, Sevgi Arioz, Oguz Diker and Murat Aksu (2022). "Kültürleşme Sürecinin Konut Mimarisi Üzerindeki Etkisine Dair Karşılaştırmalı Bir Analiz: Gökçeada Örneği ". Turizm ve İşletmecilik Dergisi 3 (1):1-23. doi:10.29329/jtm.2022.542.1.

Kaynakça
 1. Akçiçek, A. (2013). Kültürün politik ekonomisi: Hayek’te kendiliğinden bir düzen olarak kültür. Liberal Düşünce Dergisi, 18(71), 7-26. [Google Scholar]
 2. Akova, O., & Atsız, O. (2019). Sociocultural impacts of tourism development on heritage sites. In D. Gürsoy, & R. Nunkoo (Eds.), The Routledge handbook of tourism impacts (pp. 252–264). London: Routledge [Google Scholar]
 3. Anonim, 2022a. https://www.britannica.com/topic/tourism (Erişim tarihi: 23.03.2022, 15.20). [Google Scholar]
 4. Anonim, 2022b. https://www.iaa.uni-rostock.de/forschung/laufende-forschungsprojekte/american-antiquities-prof-mackenthun/project/theories/transculturation (Erişim tarihi: 17.03.2022, 19.00) [Google Scholar]
 5. Arroyo, J. (2016). “Transculturation, syncretism, and hybridity.” In Y. Martı´nezSan Miguel, B. Sifuentes-Ja´uregui & M. Belausteguigoitia (Eds.), Critical Terms in Caribbean and Latin American Thought: Historical and Institutional Trajectories (pp. 252-264). New York: Palgrave Macmillan. [Google Scholar]
 6. Bello, F. G., Neil, C., Lovelock, B., & Feifei, X. U. (2017). Local residents’ perceptions of socio-cultural impacts of tourism in Mangochi, Malawi. Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR), 5(1), 1-22. [Google Scholar]
 7. Berry, J.W. (2005). Acculturation: living successfully in two cultures. International journal of intercultural relations, 29(6), 697-712. [Google Scholar]
 8. Berry, J.W. (2006). Acculturation: a conceptual overview. In H. Bornstein, L.R. Cote (Eds.), Acculturation and parent-child relationships (pp. 13-30). Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates. [Google Scholar]
 9. Blackman, M. B. (1976). Creativity in acculturation: Art, architecture and ceremony from the Northwest Coast. Ethnohistory, 387-413. [Google Scholar]
 10. Dündar, M. (2012). Gökçeada-the Ottoman period architecture. Journal of Human Sciences, 9(2), 553-570. [Google Scholar]
 11. Gjerald, O. (2005). Sociocultural impacts of tourism: a case study from Norway. Journal of Tourism and Cultural Change, 3(1), 36-58. [Google Scholar]
 12. Hermann, E. (2007). Communicating with transculturation. Journal de la Société des Océanistes, (125), 257-260. [Google Scholar]
 13. Kahraman, S. Ö. (2005). Geçmişten günümüze Gökçeada’da yerleşmelerin dağılışında etkili olan faktörler. Istanbul University, Faculty of Literature, Coğrafya Dergisi, 14, 25-42. [Google Scholar]
 14. Kariel, H. G. (1989). Socio-cultural impacts of tourism in the Austrian Alps. Mountain Research and Development, 59-70. [Google Scholar]
 15. Kayserili, A., & Kocaman, S. (2014). Türkiye'de modern konut kültürü. In A. Keçeli, & Ş. Çelikoğlu (Eds.) Kent çalışmaları I kentsel mekân, sosyal dışlanma, marka kentler, yoksulluk, peyzaj, kentsel gelişim ve kentleşme sorunları (pp. 253-274). Ankara: Detay Yayınları. [Google Scholar]
 16. Khawaja, N.G., (2016). Acculturation of the Muslims in the West. Journal of Muslim Mental Health, 10, 1-7. [Google Scholar]
 17. Kozak, N., Kozak, M. A., & Kozak, M. (2014). Genel turizm: ilkeler kavramlar (12. Baskı). Detay Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 18. Latif, F. (2021). The architectural and interior elements as a form of cultural accultarition of Hıdayatullah Mosque, South Jakarta. Cultural Arts International Journal, 1(1). [Google Scholar]
 19. Mazumdar, S., & Mazumdar, S. (1994). Societal values and architecture: A socio-physical model of the interrelationships. Journal of Architectural and Planning Research, 66-90. [Google Scholar]
 20. Nunez, T. A. (1963). Tourism, tradition, and acculturation: Weekendismo in a Mexican village. Ethnology, 2(3), 347-352. [Google Scholar]
 21. Ozaki, R. (2002). Housing as a reflection of culture: Privatised living and privacy in England and Japan. Housing studies, 17(2), 209-227. [Google Scholar]
 22. Özekici, Y. K., & Ünlüönen, K. (2019). Turizm odaklı kültürel dönüşümü açıklayıcı bir temel: kültürleşme teorisi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16(3), 470-492. [Google Scholar]
 23. Purwanto, L. M. F. (2017). Acculturation in the architecture of Lasem city. Asian Journal of Engineering and Technology, 5(2), 47-53 [Google Scholar]
 24. Rachmayanti, S., Rusli, C., & Wulandari, A. A. A. (2017). Cultural Acculturation in Interior and Architecture of Old Straits-Born Chinese Lasem House. Humaniora, 8(3), 279-290. [Google Scholar]
 25. Rapoport, A. (1998). Using “culture” in housing design. Housing and society, 25(1-2), 1-20. [Google Scholar]
 26. Rasmi, S., Ng, S., Lee, J. A., & Soutar, G. N. (2014). Tourists' strategies: An acculturation approach. Tourism Management, 40, 311-320. [Google Scholar]
 27. Rudmin, F., Wang, B., Castro, J. (2016). Acculturation research critiques and alternative research designs. In S. J. Schwartz & J. B. Unger (Eds.), The Oxford handbook of acculturation and health (pp. 75–98). New York: Oxford University Press. [Google Scholar]
 28. Sam, D. L. (2006). Acculturation: conceptual background and core components. The Cambridge handbook of acculturation psychology, 11-26. [Google Scholar]
 29. Sam ve Berry, 2006. Contexts of acculturation. The Cambridge handbook of acculturation psychology, 27(42), 328-336. [Google Scholar]
 30. Saygın, S. & Hasta, D. (2018). Göç, kültürleşme ve uyum. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 10 (3), 302-323. [Google Scholar]
 31. Spancer-Oatey, H. & Franklin, P. (2012). What is culture? A compilation of quotations. GlobalPAD Core Concepts, 1-22. [Google Scholar]
 32. Spanou, E. (2007), "The impact of tourism on the sociocultural structure of Cyprus", Tourismos: an international multidisciplinary journal of tourism (pp. 145-162). Munich Personal RePEc Archive. [Google Scholar]
 33. Sönmez, A. (2013). Gökçeada geleneksel mimarisinin Uğurlu-Zeytinlik Hoyük mimarisinin yorumuna etkisi (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Edirne. [Google Scholar]
 34. Subaşı Direk, Y. (2006). Sosyo-kültürel yapının konut oluşumuna etkisi: Diyarbakır örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(16), 105-113. [Google Scholar]
 35. TDV İslam Ansiklopedisi, (t.y). https://islamansiklopedisi.org.tr/imroz (Erişim tarihi: 10.04.2022, 11.00). [Google Scholar]
 36. Turhan, A. (1997). Gökçeada sivil mimari örnekleri cephe analizleri. (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.  [Google Scholar]
 37. TURSAB, ty. https://www.tursab.org.tr/assets/pdf/tursab-akademi/e-egitim/konu-ozetleri/unite-10.pdf (Erişim tarihi: 15.03.2022, 23.00). [Google Scholar]
 38. Ward, C., & Kennedy, A. (1993). Acculturation and cross-cultural adaptation of British residents in Hong Kong. The Journal of social psychology, 133(3), 395-397. [Google Scholar]
 39. Yıldırım, A., Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. [Google Scholar]
 40. Zafer, A. B. (2016). Göç çalışmaları için bir anahtar olarak “kültürleşme” kavramı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(30), 75-92. [Google Scholar]
 41. Zhuang, X., Yao, Y., & Li, J. (2019). Sociocultural impacts of tourism on residents of world cultural heritage sites in China. Sustainability, 11(3), 840. [Google Scholar]