Turizm ve İşletmecilik Dergisi
Abbreviation: JTM | ISSN (Online): 2757-7791 | DOI: 10.29329/jtm

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Turizm ve İşletmecilik Dergisi 2022, Cil. 3(1) 24-45

Etno-Turizm Faaliyetlerinde Kültürel Kent Kimliği: Etno-Köy Çıplak Örneği

Aysu Şahintepe

ss. 24 - 45   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jtm.2022.542.2

Yayın tarihi: Aralık 31, 2022  |   Okunma Sayısı: 152  |  İndirilme Sayısı: 168


Özet

Antik çağlardan günümüze, toplumların sahip olduğu kültürel çeşitlilik bireylerin seyahat motivasyonlarının başında yer almıştır. Günümüzde kültürel turizm türleri arasında ortaya çıkan yeni niş pazarlar, pek çok miras değerinin önemini arttırmaktadır. Bunlardan birini ise etnik değerler oluşturmaktadır. Etnik kelimesi, ortak kültür ve ortak soyu çağrıştırmaktadır. Etnik turizm ise geleneksel ürünlerin kullanılabileceği bir pazarı ifade etmektedir. Etnik turizm; etnik köyler, tema parkları ya da azınlık evler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda ise geleneksel değerlerin korunması ve geniş çevrelere aktarılmasını mümkün kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Etno-köy Çıplak’ta yer verilen kültürel kent kimliği öğelerini belirlemektir. Bu kapsamda, verilerin toplanması için Etno-köy Çıplak’ta yerinde inceleme ve gözlemler bulunulmuş ve fotoğraf çekimleri gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizde betimsel analiz kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, kültürel kent kimliği ile etnik turizmin yakın ilişkisini ortaya koymuş olup, Etno-köy Çıplak’taki tarım, endüstriyel, askeri, tarihi, dini ve arkeolojik miras gibi çeşitli kimlik öğelerinin varlığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Etno-turizm, kent kimliği, kültürel kent kimliği, Etno-köy Çıplak


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Sahintepe, A. (2022). Etno-Turizm Faaliyetlerinde Kültürel Kent Kimliği: Etno-Köy Çıplak Örneği . Turizm ve İşletmecilik Dergisi, 3(1), 24-45. doi: 10.29329/jtm.2022.542.2

Harvard
Sahintepe, A. (2022). Etno-Turizm Faaliyetlerinde Kültürel Kent Kimliği: Etno-Köy Çıplak Örneği . Turizm ve İşletmecilik Dergisi, 3(1), pp. 24-45.

Chicago 16th edition
Sahintepe, Aysu (2022). "Etno-Turizm Faaliyetlerinde Kültürel Kent Kimliği: Etno-Köy Çıplak Örneği ". Turizm ve İşletmecilik Dergisi 3 (1):24-45. doi:10.29329/jtm.2022.542.2.

Kaynakça
 1. Aleksandrova, A., & Aigina, E. (2014). Ethno-tourism research in lovozero, murmansk region, Russia. SHS Web of Conferences. doi.org/10.1051/shsconf/20141201036 [Google Scholar]
 2. Aliağaoğlu, A. (2004). Sosyo-kültürel miras turizmi ve Türkiye’den örnekler. Coğrafi Bilimler Dergisi, 2(2), 50-64. [Google Scholar]
 3. Aliağaoğlu, A. (2018). Türkülerde Erzurum. Bir şehir kimliği çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (44), 14-25. [Google Scholar]
 4. Anonim, 2022a. https://www.imiscoe.org (Erişim tarihi: 10.09.2022, 19.00). [Google Scholar]
 5. Anonim, 2022b. https://www.opet.com.tr/basin-bultenleri/opetten-troyaya-etno-koy (Erişim tarihi: 14.09.2022, 15.00). [Google Scholar]
 6. Aşkın, M. (2007). Kimlik ve giydirilmiş kimlikler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 213-220. [Google Scholar]
 7. Ayyıldız, S. ve Ertürk, F. (2017). Kentsel kimlik bileşenleri ile yerel kimliğin izlerini sürmek: Kapanca Sokak örneği. Mimarlık ve Yaşam, 2(1), 65-88. [Google Scholar]
 8. Bolnick, S. (2003). Promoting the culture sector through job creation and small enterprise development in SADC countries: the ethno-tourism industry. International Labour Organization. [Google Scholar]
 9. Cheshmehzangi, A. (2015). Urban identity as a global phenomenon: hybridity and contextualization of urban identities in the social environment. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 25(5), 391-406. [Google Scholar]
 10. Colton, J. W., & Whitney-Squire, K. (2010). Exploring the relationship between aboriginal tourism and community development. Leisure/Loisir, 34(3), 261-278. [Google Scholar]
 11. Çöl, Ş. (1998), Kent kimliğini oluşturan faktörler ve günümüz kentlerini kimlikli kılmak için bir sistem önerisi. Yayınlanmış Doktora Tezi. Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 12. Diker, O. (2019). Somut olmayan kültürel miras ile ilişkisi bağlamında etnik turizm. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 8(1), 671-684. [Google Scholar]
 13. Gluhakovic, P., & Duric, A. (2017). Examples of etno and eco tourism in the Republic of Srpska. Tourism International Scientific Conference Vrnjačka Banja-TISC, 2(1),184-201. [Google Scholar]
 14. Güler, T., Şahnagil, S., ve Güler, H. (2016). Kent kimliğinin oluşturulmasında kültürel unsurların Oönemi: Balıkesir üzerine bir inceleme. Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisii, 11 (Özel sayı), 85-104. [Google Scholar]
 15. Eller, J.D. (1998). From culture to ethnicity to conflict. Michigan: The University of Michigan Press. [Google Scholar]
 16. Hargrove, C. M. (2002). Heritage tourism. Crm-Washington, 25(1), 10-11. [Google Scholar]
 17. Hayta, Y. (2016). Kent kültürü ve değişen kent kavramı. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2). [Google Scholar]
 18. Keleş, R. (2005). Kent ve kültür üzerine. Mülkiye Dergisi, 29(246), 9-18. [Google Scholar]
 19. Kurubaş, E. (2008). Etnik sorunlar: ulus-devlet ve etnik gruplar arasındaki varoluşsal ilişki. Doğu Batı, (44), 11-41. [Google Scholar]
 20. Kutlu, Ö. ve Göksel, Z. S. (2014). Kent kültürü oluşturma aracı olarak kültürel belediyecilik: Selçuklu örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 75-91. [Google Scholar]
 21. Oğurlu, İ. (2014). Çevre-kent imajı-kent kimliği-kent kültürü etkileşimlerine bir bakış. İstanbul Ticaret Üniversitesi, 13 (26), 275-293. [Google Scholar]
 22. Örer, G. (1993). İstanbul'un kentsel kimliği ve değişimi. Yayınlanmış Doktora Tezi.  İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul. [Google Scholar]
 23. Qazimi, S. (2014). Sense of place and place identity. European Journal of Social Science Education and Research, 1(1), 306-310. [Google Scholar]
 24. Relph, E. (1976). Place and placelessness (Vol. 67). London: Pion. [Google Scholar]
 25. Richards, G. (2003) What is Cultural Tourism? In van Maaren, A. (ed.) Erfgoed voor Toerisme. Nationaal Contact Monumenten [Google Scholar]
 26. Smith, V. L. (1996). Indigenous tourism: the four Hs. Tourism and indigenous peoples. 283-307. [Google Scholar]
 27. Tylor, E.B. (2016). “Kültür bilimi”. Trc. Esra Dabağcı. ViraVerita, 2(4), 91-109. [Google Scholar]
 28. Yang, L. (2007). Planning for ethnic tourism: case studies from Xishuangbanna, Yunnan, China. Yayımlanmış Doktora Tezi. University of Waterloo, Canada. [Google Scholar]
 29. Yang, L., Wall, G., & Smith, S. L. (2008). Ethnic tourism development:: Chinese Government Perspectives. Annals of tourism research, 35(3), 751-771. [Google Scholar]
 30. Yang, L., & Wall, G. (2009). Ethnic tourism: A framework and an application. Tourism Management, 30(4), 559-570. [Google Scholar]
 31. Yang, L. (2011). Ethnic tourism and cultural representation. Annals of Tourism Research, 38(2), 561-585. [Google Scholar]
 32. Zahidin, M.A., Omar, W.B.W, Taib, W.R.W., Ryan, J.J.R., Harun, A & Abcullah, M.T. (2017). Ethno-tourism: the historical and cultural exploration of Gua Bewah in Tasik Kenyir, Terengganu içinde Ecotourism Potentials in Malaysia (ss. 96-102). Faculty of Forestry Universiti Putra Malaysia, Serdang. [Google Scholar]