Turizm ve İşletmecilik Dergisi
Abbreviation: JTM | ISSN (Online): 2757-7791 | DOI: 10.29329/jtm

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Turizm ve İşletmecilik Dergisi 2021, Cil. 2(1) 42-76

Otel İşletmelerinde Liderlik Özellikleri, Örgütsel Ustalık ve Örgütsel Performans İlişkisi

Kürşat Başkan & Önder Met

ss. 42 - 76   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jtm.2021.421.3

Yayın tarihi: Aralık 31, 2021  |   Okunma Sayısı: 74  |  İndirilme Sayısı: 426


Özet

İşletmelerin varoluşlarının devamı, bir yandan değişimlere adapte olma güçlerine bağlıyken bir yandan da var olan kabiliyetlerinden etkin bir şekilde yararlanabilmeleriyle yakından ilişkilidir. Her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de faaliyet gösteren otel işletmelerinde yöneticilerin liderlik özellikleri, yönettikleri otellerin stratejilerine etki edebilmektedir. Yöneticiler, çetin rekabet şartlarına hazır, piyasadaki gelişmelere entegre süreçler üretmek suretiyle işletmelerin yüksek performans göstermesini hedeflemektedir. Yöneticilerin, yeni gelişmeleri yakından takip etmesi, yönettikleri örgütleri yeniliklere adapte etmesi ve örgütsel yapıları oluşturabilmesi için; örgütsel ustalık kavramı, önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir.

İlgili alanyazında örgütlerin ustalık özellikleri ile liderlik özelliklerinin ilişkili olduğu gösterilmekle birlikte bu iki unsurun da örgüt performansıyla ilişkisinin var olduğu ortaya konulmaktadır. Ancak örgütsel ustalık kavramı kapsamında otel işletmelerine yönelik uluslararası alanyazında gerçekleştirilmiş çalışmalara sıklıkla rastlanırken, ulusal alanyazında fazla sayıda araştırma bulunmamaktadır. Bu araştırmada, otel işletmelerinde farklı liderlik özellikleriyle örgütsel ustalığın araştırıcı ve yararlanıcı stratejisi arasındaki ilişki, bu değişkenler ile de finansal ve finansal olmayan performans arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, liderlik özellikleriyle örgütsel ustalık ve örgütsel performans arasında, alt boyutları vasıtasıyla anlamlı ilişkilerin var olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Liderlik Özellikleri, Örgütsel Ustalık, Örgütsel Performans, Otel Yöneticileri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Baskan, K. & Met, O. (2021). Otel İşletmelerinde Liderlik Özellikleri, Örgütsel Ustalık ve Örgütsel Performans İlişkisi . Turizm ve İşletmecilik Dergisi, 2(1), 42-76. doi: 10.29329/jtm.2021.421.3

Harvard
Baskan, K. and Met, O. (2021). Otel İşletmelerinde Liderlik Özellikleri, Örgütsel Ustalık ve Örgütsel Performans İlişkisi . Turizm ve İşletmecilik Dergisi, 2(1), pp. 42-76.

Chicago 16th edition
Baskan, Kursat and Onder Met (2021). "Otel İşletmelerinde Liderlik Özellikleri, Örgütsel Ustalık ve Örgütsel Performans İlişkisi ". Turizm ve İşletmecilik Dergisi 2 (1):42-76. doi:10.29329/jtm.2021.421.3.

Kaynakça
 1. Afacan Fındıklı, M. ve Pınar, İ. (2014). Örgüt kültürü algısı ve örgütsel çift yönlülük ilişkisi: Örgütsel düzeyde bilgi paylaşımının aracılık etkisi. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi, 21 (1), 155-171. [Google Scholar]
 2. Akbaba A. ve Erenler E. (2008). Otel işletmelerinde yöneticilerin liderlik yönelimleri ve işletme performansı ilişkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 19 (1), 21-36 [Google Scholar]
 3. Akdoğan, Ş., Akdoğan A. A. ve Cingöz A. (2009). Organizational ambidexterity: An amprical examination of organizational factors as antecedents of organizational ambidexterity. Journal of Global Strategic Management, 3 (2), 17-27. [Google Scholar]
 4. Akgündüz, Y. (2012). Konaklama işletmelerinde otantik liderlik ve öz yeterlilik arasındaki ilişkinin analizi. Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 5. Aksu, G., Eser, M.T. ve Güzeller, C. O. (2017) Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile yapısal eşitlik modeli. Detay Yayıncılık. [Google Scholar]
 6. Alan, H. ve Sözen, H. C. (2015). Örgütsel çift yeteneklilik ve sosyal ağda yapısal eşitlik: savunma ve havacılık kümelenmesi üzerinde bir inceleme. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla: Muğla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. [Google Scholar]
 7. Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı (7. Baskı). İstanbul: Avcı Ofset. [Google Scholar]
 8. Atar, A. (2018). Etkileşimci ve dönüşümcü liderliğin örgütsel sessizlik, örgütsel sinizm ve psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisi. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 9. Attar M. (2014). Üst düzey yöneticilerin liderlik özelliklerinin örgütsel ustalık düzeyine etkisi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir araştırma. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 10. Attar, M. (2015). Üst düzey yöneticilerin liderlik özelliklerinin örgütsel ustalık (organizational ambidexterity) düzeyine etkisi: Türk bankacılık sektörü. Ankara: Gazi Kitapevi Tic. Ltd. Şti. [Google Scholar]
 11. Avcı U. (2005). İşletmelerde örgütsel öğrenme- örgütsel performans ilişkisi: konaklama işletmelerinde öğrenme-örgütsel performans ilişkisine yönelik inceleme. Doktora Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 12. Avolio, B.J., Gardner, W. L. ve Walumbwa, F. O. (2007). Authentic Leadership Questionnaire. Ca: Mind Garden Inc., U.S.A. [Google Scholar]
 13. Ayça, B. (2016). Otantik liderlik davranışının iş tatmini ve örgütsel bağlılığa etkisinin incelenmesi ve otel işletmelerinde bir araştırma. Doktora Tezi. İstanbul: Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 14. Baltacı, F., Kavacık, M., Şentürk, F.K. ve Kurar, İ. (2014). Yöneticilerin liderlik özelliklerinin çalışanların iş tatmini üzerindeki etkisi: Alanya’da bulunan 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanları üzerinde bir araştırma. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 14 (2), 59-86. [Google Scholar]
 15. Baskarada, S., Watson, J. ve Cromarty, J. (2016). Leadership and organizational ambidexterity. Journal of Management Development, 35 (6), 778-788. [Google Scholar]
 16. Bass, B. M. (1990). From transactional to transformational leadership: Learning to share vision. Organizational Dynamics, 18 (3), 19-31. [Google Scholar]
 17. Bass, B. M. ve Avolio, B. J. (1994). Transformational Leadership and Organizational Culture. International Journal of Public Administration, 17(3-4), 541–554. [Google Scholar]
 18. Birkinshaw, J. ve Gibson, C. (2004). Building ambidexterity into an organization. MIT Sloan Management Review, 45 (4), 1-20. [Google Scholar]
 19. Blarr, W. H. (2011). Organizational ambidexterity implications for the strategy-performance linkage. Springer Gabler. (e-book) [Google Scholar]
 20. Boumgarden, P., Nickerson, J. ve Zenger, R. T. (2012). Sailing into the wind: Exploring relationships among ambidexterity, vaccilation and organizational performance. Strategic Management Journal, 33. 587-610. [Google Scholar]
 21. Bowen, N. K. ve Guo, S. (2011). Structural Equation Modeling. New York: Oxford University Press. [Google Scholar]
 22. Brown, T. A. (2015). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research (2. Baskı). New York: NY: Guilford Publications. [Google Scholar]
 23. Bryant, S. E. (2003). The role of transformational and transactional leadership in creating, sharing and exploiting organizational knowledge. Journal of Leadership and Organizational Studies, 9 (4), 32-44. [Google Scholar]
 24. Burmaoğlu, S., Polat, M. ve Meydan, C. H. (2013). Örgütsel davranış alanında ilişkisel analiz yöntemleri ve Türkçe yazında aracılık modeli kullanımı üzerinde bir inceleme. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1). 13-26. [Google Scholar]
 25. Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Kavramlar ve ölçek geliştirme kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483. [Google Scholar]
 26. Byrne, B. M. (2016). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming (3. Baskı). New York: Routledge. [Google Scholar]
 27. Cinnioğlu, H. (2018). Etkileşimci liderlik, dönüşümcü liderlik, hizmetkâr liderlik, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti ilişkisi: Yiyecek içecek işletmelerinde bir araştırma. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dokora Tezi. [Google Scholar]
 28. Coşar, Y. (2008). Otel işletmelerinde rekabet üstünlüğünü etkileyen faktörler: Yöneticiler üzerine bir araştırma. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 19 (1), 45-56. [Google Scholar]
 29. Çağlar, İ. (2004). İktisadi ve idari bilimler fakültesi ile mühendislik fakültesi öğrencilerinin liderlik tarzına ilişkin eğilimlerinin karşılaştırmalı analizi ve Çorum örneği. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, 91-107. [Google Scholar]
 30. Çömez, P. (2012). Örgütlerde çift yeteneklilik ve örgütsel yenilik ilişkisinde liderlik tiplerinin rolü ve firma yenilik performansına etkileri. Doktora Tezi. Kocaeli: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 31. Demir, C., Yılmaz, M.K. ve Çevirgen, A. (2010). Liderlik yaklaşımları ve liderlik tarzlarına ilişkin bir araştırma.  Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2 (1), 129-152. [Google Scholar]
 32. Demir, H. ve Okan, T. (2008). Etkileşimsel ve dönüşümsel liderlik: Bir ölçek geliştirme denemesi. Yönetim- İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı enstitü Dergisi, 19 (61), 72-90. [Google Scholar]
 33. Durmuş, B., Yurtkoru, E. S. Ve Çinko, M. (2018). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. Beta Basın Yayın Dağıtım. İstanbul [Google Scholar]
 34. Eraslan, L. (2004). Liderlikte post-modern bir paradigma: Dönüşümcü liderlik. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1 (1), 1-32. [Google Scholar]
 35. Erşahan, B., Büyükbeşe, T., Bakan, İ. ve Sezer, B. (2015). Örgütsel Ustalık. Bakan, İ. (Ed). Çağdaş Yönetim Yaklaşımları. (293-312. ss.) 5. Baskı. İstanbul, Beta Basım Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 36. Erşahan, B., Büyükbeşe, T., Bakan, İ., ve Sezer, B. (2015). Örgütsel ustalık. (Editör) İ. Bakan (Ed.), Çağdaş yönetim yaklaşımları, ilkeler, kavramlar ve yaklaşımlar içinde (s. 613-622). İstanbul: Beta Yayınları. [Google Scholar]
 37. Göral, R. (2014). Turizm işletmelerinde stratejik yönetim. Ankara: Detay Yayıncılık. [Google Scholar]
 38. Gözen, A. (2018). Aile işletmelerinde aile etkisi ve örgütsel ustalık kavramlarının işletme performansı üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 39. Güneren Özdemir, E. ve Yılmaz, V. (2016). Konaklama işletmelerinin rekabet gücünü etkileyen faktörler üzerine Nevşehir ilinde bir uygulama. Disiplinler Arası Akademik Turizm Dergisi, 1 (1), 61-80. [Google Scholar]
 40. Güney, S. (2012). Liderlik. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. [Google Scholar]
 41. Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri- Felsefe-Yöntem-Analiz. Seçkin Yayınları. [Google Scholar]
 42. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2018). Multivariate data analysis (8. Press). Andover, Hampshire, UK: Cengage Learning. [Google Scholar]
 43. Hambrick, D. C. ve Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. Academy of Management Review, 9 (2), 193-206. [Google Scholar]
 44. Haşıloğlu, S. B. Baran, T. ve Aydın, O. (2015). Pazarlama araştırmalarındaki potansiyel problemlere yönelik bir araştırma: Kolayda örnekleme ve sıklık ifadeli ölçek maddeleri. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 2 (1), 19-28. [Google Scholar]
 45. He, Z. L. ve Wong. P.K. (2004). Exploration vs. exploitation: An empirical test of the ambidexterity hypothesis. Organization Science. 15 (4), 481-494. [Google Scholar]
 46. https://istanbul.ktb.gov.tr/Eklenti/66790,ekim-2018pdf.pdf?0 (Erişim Tarihi: 11/12/2018) [Google Scholar]
 47. Hu, L. ve Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6 (1), 1–55. [Google Scholar]
 48. Jansen J.J.P., Vera, D. ve Crossan M. (2009). Strategic Leadership for Exploration and Exploitation: The Moderating Role of Environmental Dynamism. The Leadership Quarterly, 20 (1), 5-18. [Google Scholar]
 49. Jansen, J.J.P. (2005). Ambidextrous organizations- a multiple-level study of absorptive capacity, exploratory and exploitative innovation, and performance. Rotterdam: Erasmus Universiteit. [Google Scholar]
 50. Jansen, J.J.P., George, G., Bosch, F.A.V.D. ve Volberda H. (2008). Senior team attributes and organizational ambidexterity: the moderating role of transformational leadership. Journal of Management Studies. 45(5) ss. 982-1007. [Google Scholar]
 51. Jansen, J.J.P., Tempelaar, M. P., Bosh, F.A.J. ve Volberda, H. W. (2009). Structural differentiation and ambidexterity: The mediating role of integration mechanisms. Organization Science, 20 (4). 797-811. [Google Scholar]
 52. Jiang, Y. ve Chen, C. (2016). Integrating knowledge activities for team innovation- effects of transformational leadership. Journal of Management, 44 (5), 1819-1847. [Google Scholar]
 53. Jöreskog, K. G. ve Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the simplis command language. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc. [Google Scholar]
 54. Karasar, N. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Kavramlar İlkeler Teknikler. Nobel Akademik Yayıncılık. İkinci Yazım, 33. Basım. Ankara. [Google Scholar]
 55. Kaya, F. (2021). Turizm İşletmelerinde Otantik Liderlik, Turizm İşletmelerinde Liderlik (Ed. Erkılıç, E. ve Kaya, F). Detay Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 56. Kayaalp Ersoy, E. G. (2009). Yöneticilerin dönüştürücü ve işe yönelik liderlik eğilimleri ile kişilik özelliklerinin ilişkisi: Bir örnek olay. Doktora Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 57. Khan, Z. A., Nawaz, A. ve Khan, I. (2016). Leadership theories and styles: A literature review. Journal of Resources Development and Management. Volume 16, 1-7. [Google Scholar]
 58. Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling (4. Press). New York, NY: The Guilford Press. [Google Scholar]
 59. Koçel, T. (2013). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayınları. [Google Scholar]
 60. Korkmaz, M. (2005). Duyguların liderlik stillerinin öğretmenlerin liderlik performansı üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 11 (43), 401-422. [Google Scholar]
 61. Kriz, A. Voola, R. ve Yuksel, U. (2014). The dynamic capability of ambidexterity in hypercompetition: Qualitataive insights. Journal of Strategic Marketing, 22 (4), 287-299. [Google Scholar]
 62. Laitinen, E. K. (2002). A dynamic performance measurement system: evidence from small Finnish technology companies, Scandinavian Journal of Management, Vol.18, 65-99. [Google Scholar]
 63. Li, Ci-Rong. (2013). How top management team diversity fosters organizational ambidexterity. Journal of Organizational Change Management, 26 (5), 874-896. [Google Scholar]
 64. Lin, Z. (John), Yang, H., ve Demirkan, I. (2007). The Performance Consequences of Ambidexterity in Strategic Alliance Formations: Empirical Investigation and Computational Theorizing. Management Science, 53(10), 1645–1658. [Google Scholar]
 65. Lubatkin, M. H., Şimşek Z., Ling, Y. ve Veiga, J.F. (2006). Ambidexterity and performance in small-to medium- sized firms: The pivotal role of top management team behavioral integration. Journal of Management, 32 (5), ss. 646-672. [Google Scholar]
 66. Luo, B., Zheng, S., Ji, H. ve Liang, L. (2016). Ambidextrous leadership and TMT-member ambidextrous behavior: The role of TMT behavioral integration and TMT risk propensity. The Interanational Journal of Human Resource Management. 29 (2), 1-22. [Google Scholar]
 67. March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, 2 (1), 71-87. [Google Scholar]
 68. Met, Ö. L. (2016). Turizm/Ağırlama İşletmelerinde Yöneticilik. Ankara: Detay Yayıncılık. [Google Scholar]
 69. Meydan, C. H. ve Şeşen, H. (2015). Yapısal Eşitlik Modellemesi: AMOS Uygulamaları (2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık. [Google Scholar]
 70. Mihalache, M. ve Mihalache O. R. (2015). Organizational ambidexterity and sustained performance in the tourism industry. Annals of Tourism Research, Volume:56, 142-144. [Google Scholar]
 71. Mihalache, O. R., Jansen, J. J. P., Van den Bosch, F. A. J., & Volberda, H. W. (2013). Top Management Team Shared Leadership and Organizational Ambidexterity: a Moderated Mediation Framework. Strategic Entrepreneurship Journal, 8(2), 128–148. [Google Scholar]
 72. Morales, V.J. G., Barrionuuevo, M.M.J. ve Gutierraz, L. G. (2012). Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation. Journal of Busines Research, 65 (7), 1040-1050. [Google Scholar]
 73. Nemanich, L. A. ve Vera, D. (2009). Transformational leadership and ambidexterity in the context of an acquisition. The Leadership Quarterly, 20 (1), 19-33. [Google Scholar]
 74. Nijstad, B. A., Berger- Selman, F. ve De Dreu, C.K.W. (2012). Innovation in top management teams: Minority dissent, transformational leadership, and radical innovations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 23 (2), 310-322. [Google Scholar]
 75. O’Reilly, C. A. ve Tushman M. L. (2013). Organizational ambidexterity: Past, present, and future. The Academy of Management Perspectives, 27 (4), 324-338. [Google Scholar]
 76. Ogbonna, E. ve Harris, L. C. (2000). Leadership style, organizational culture and performance: Emprical evidence from UK companies. International Journal of Human Resource Management, 11 (4), 766-768. [Google Scholar]
 77. Okumuş, F. ve Avcı, U. (2017). Turizm işletmelerinde çağdaş yönetim teknikleri. M. Tuna ve M. Yeşiltaş (Editörler). Ankara: Detay Yayıncılık. [Google Scholar]
 78. Özbebek Tunç, A. (2015). Üst yönetim takımının davranışsal bütünlüğü, örgütsel çift yönlülük ve örgüt performansı: Bir araştırma. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 79. Özbebek Tunç, A. (2017). Örgütsel çiftyönlülük işletmelerde denge arayışında üst yönetimin rolü. İstanbul: Beta Basım A.Ş. [Google Scholar]
 80. Özen, Y. ve Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:15, 394-422. [Google Scholar]
 81. Porter, M. E. (1996). What is Strategy? Harvard Business Review, 76 (6). pp. 61-78 [Google Scholar]
 82. Raisch, S. ve Birkinshaw, J. (2008). Organizational ambidexterity: Antecendents, outcomes and moderators. Journal of Management, 34 (3), 375-409. [Google Scholar]
 83. Riaz, A., Haider, H. M. (2010). Role of transformational and transactional leadership on job satisfaction and career satisfaction BEH Business and conomic Horizons. Vol.1. Issue.1 pp. 29-38 [Google Scholar]
 84. Schumacker, R. E. ve Lomax, R. G. (2015). A beginner’s guide to structural equation modeling (4. Baskı). New York, NY: Routledge. [Google Scholar]
 85. Sezer, B. (2016). Örgütsel ustalığın performans üzerindeki etkisi: Bir alan çalışması. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı. [Google Scholar]
 86. Shea, C.M. (1999). The Effect of Leadership style on performance ımprovement on a manifactoring task. The Journal of Business. 72(3), 407-422. [Google Scholar]
 87. Simsek, Z. John, F., V., Lubatkin, M. H. ve Richard N. D. (2009). Modeling the multilevel determinants of top management team behavioral integration. Academy of Management Journal. 48(1), 69-84. [Google Scholar]
 88. Smith, W. K. ve Tushman, M. L. (2005). Managing strategic contradictions: a top management model for managing innovation streams. Organization Science. 16(5), 522-536. [Google Scholar]
 89. Srivastava, Ab., Bartol, K. M. ve Locke, E. A. (2006). Empowering leadership in managements teams: Effect on knowledge sharing, Efficacy and Performance. The Academy of Management Journal, 49 (6), 1239-1251. [Google Scholar]
 90. Steers, R. M. (1975). Problems in the measurement of organizational effectiveness. Administrative Science Quarterly, 20 (4), 546-558. [Google Scholar]
 91. Streiner, D. L. (1994). Figuring out factors: The use and misuse of factor analysis. Canadian Journal of Psychiatry. 39 (3), 135-140. [Google Scholar]
 92. Şimşek, Z. (2009). Organizational ambidexterity: Towards a multilevel understanding. Journal of Management Studies, 46 (4), 597-624. [Google Scholar]
 93. Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6. Baskı). Boston, MA: Pearson Education. [Google Scholar]
 94. Tabak, A., Sığrı, Ü., Eroğlu, A. ve Hazır, K. (2009). Örgütlerde yöneticilerin dönüştürücü liderlik algılamalarının problem çözme becerilerine etkisi: Kamu sektöründe bir uygulama. Çanakkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 18 (2), 387-397. [Google Scholar]
 95. Taşkıran, E. (2006). Otel işletmelerinde çalışan yöneticilerin liderlik yönelimleri: İstanbul’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17 (2), 169-183. [Google Scholar]
 96. Taşkıran, E. (2010). Liderlik tarzının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin rolü ve bir araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Doktora Tezi. [Google Scholar]
 97. Taşlıyan M. ve Karayılan Yücel, D. (2015). Organizasyonlarda Değişim ve Yönetimi. Bakan, İ. (Ed). Çağdaş Yönetim Yaklaşımları. (293-312. ss.) 5. Baskı. Beta Basım Yayın Dağıtım. İstanbul [Google Scholar]
 98. Turunç, Ö. (2013). Stratejik yönetim örgütsel performansı nasıl etkiler? Kişi-örgüt uyumunun düzenleyici rolü. 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,   Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi, ss. 323-332. [Google Scholar]
 99. Ubeda-Garcia, M., Claver-Cortes, E., Marco-Lajara, B. ve Zaragoza-Saez, P. (2016). Toward organizational ambidexterity in the hotel industry. Cornell Hospitality Quarterly, 57 (4), 367-378. [Google Scholar]
 100. Uzun, D. (2007). Örgüt kültürünün bilgi yönetim sürecine ve örgütsel performansa etkisi: Beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama. Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 101. Venkartraman, N., Lee, C-H. ve Iyer, B. (2007). Strategic ambidexterity and sales growth: A longitudinal test in the software sector. Unpublished Manuscript (earlier version presented at the Academy of Management Meetings, 2005). [Google Scholar]
 102. Vera, D. ve Crossan, M. (2004). Strategic leadership and organizational learning. Academy of Management Review. 29 (2), 222-240. [Google Scholar]
 103. Wei, Z., Zhao, J. ve Zhang, C. (2014). Organizational ambidexterity, market orientation, and firm performance. Journal of Engineering and Technology Management, Volume: 33,134-153. [Google Scholar]
 104. Yammarino, F. J. Ve Bass, B.M. (1990). Tranformational leadership and multiple level of analysis. Human Relations, 43 (10), 975-995. [Google Scholar]
 105. Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46 (Özel Sayı), 74-85. [Google Scholar]
 106. Yavuz, E. (2009). İş görenlerin dönüşümcü liderlik ve örgütsel bağlılık ile ilgili tutumlarına yönelik bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 51-69. [Google Scholar]
 107. Yeşiltaş, M., Kanten, P., & Sormaz, Ü. (2013). Otantik liderlik tarzının prososyal hizmet davranışları üzerindeki etkisi: Konaklama işletmelerine yönelik bir uygulama. Istanbul University Journal of the School of Business Administration, 42(2). [Google Scholar]
 108. Yılmaz, H. ve Karahan, A. (2010). Liderlik davranışı, örgütsel yaratıcılık ve işgören performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Uşak’ta bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi. 17/2. Ss. 145-158 [Google Scholar]
 109. Yukl, G. (1999). An Evolution of Conceptual Weakness in Transformational and Charismatic Leadership Theories. The Leadership Quarterly, 10 (2), 285-305. [Google Scholar]
 110. Zhang, J. A., Edgar, F., Geare, A. ve O’Kane, C. (2016). The interactive effects of entrepreneurial orientation and capability-based HRM on firm performance: The Mediating role of Innovation Ambidexterity. Industrial Marketing Management. Volume: 59, 131-143. [Google Scholar]