Turizm ve İşletmecilik Dergisi
Abbreviation: JTM | ISSN (Online): 2757-7791 | DOI: 10.29329/jtm

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Turizm ve İşletmecilik Dergisi 2020, Cil. 1(1) 1-20

Savunma Sanayinde Girişimcilik Yöneliminin Yenilikçilik Bağlamında Örgüt İklimi ile İlişkisinin İncelenmesi

Hüseyin Solmaz

ss. 1 - 20   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jtm.2020.289.1

Yayın tarihi: Şubat 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 110  |  İndirilme Sayısı: 371


Özet

Gelişen ve değişen çevrede organizasyonların rekabet avantajı kazanması, iç ve dış çevresine yön verebilmesi için çevresini kontrol altında tutabilmesi ve çevre koşullarına uyum sağlaması gerekmektedir.  Organizasyonların bu şartları yerine getirmesi için girişimcilik yönelimi bağlamında yenilikçilik özelliğine sahip olması gerekmektedir.  Organizasyonlarda girişimcilik yönelimini gerçekleştirmek için örgüt içinde olumlu bir hava yaratarak bireyin amaçlarının örgüt amaçlarıyla uyumlaştırılması ve organizasyon üyelerinin davranışlarının düzenlenmesi için uygun bir örgüt iklimine sahip olması gerekmektedir. Bu noktalardan hareketle çalışmanın temel amacı girişimcilik yönelimi bağlamında yenilikçilik ve örgüt iklimi kavramlarının ilişki düzeylerinin tespitidir.

Araştırmanın evrenini Ankara ilinde faaliyet gösteren savunma sanayii çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamına alınan katılımcı sayısı ise 448 olarak belirlenmiştir. Tez çalışmasının araştırma kısmından elde edilen veriler ile girişimcilik yönelimi bağlamında yenilikçilik ile örgüt iklimi ilişkisinde her bir değişkenin birbirleriyle ilişkisinin pozitif ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir.

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, yazın açısından önem arz etmektedir. Bu çalışma çalışanların örgütlerine yönelik girişimci yönelimi bağlamında yenilikçilik algılarının önemini ortaya koymaktadır. Bunun gerçekleşmesi için organizasyonlarda çalışanların motivasyonunu artıracak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yenilikçilik, Girişimcilik Yönelimi, Örgüt İklimi, Savunma Sanayi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Solmaz, H. (2020). Savunma Sanayinde Girişimcilik Yöneliminin Yenilikçilik Bağlamında Örgüt İklimi ile İlişkisinin İncelenmesi . Turizm ve İşletmecilik Dergisi, 1(1), 1-20. doi: 10.29329/jtm.2020.289.1

Harvard
Solmaz, H. (2020). Savunma Sanayinde Girişimcilik Yöneliminin Yenilikçilik Bağlamında Örgüt İklimi ile İlişkisinin İncelenmesi . Turizm ve İşletmecilik Dergisi, 1(1), pp. 1-20.

Chicago 16th edition
Solmaz, Huseyin (2020). "Savunma Sanayinde Girişimcilik Yöneliminin Yenilikçilik Bağlamında Örgüt İklimi ile İlişkisinin İncelenmesi ". Turizm ve İşletmecilik Dergisi 1 (1):1-20. doi:10.29329/jtm.2020.289.1.

Kaynakça
 1. Altuntaş G. ve Dönmez D. (2010), ”Girişimcilik Yönelimi ve Örgütsel Performans İlişkisi: Çanakkale Bölgesinde Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, C:39, No:1, ss. 50-74. [Google Scholar]
 2. Autio, E. and Yli-Renko, H. (1998), ”New, Technology - Based Arms as Agents of Technological Rejuvenation”, Entrepreneurship & Regional Development, 10: ss. 71-92. [Google Scholar]
 3. Behram N.K. ve Özdemirci A. (2014), “The Empirical Link between Environmental Conditions, Organizational Culture, Corporate Entrepreneurship and Performance: The Mediating Role of Corporate Entrepreneurship”, International Journal of Business and Social Science, C: 5 No: 2, ss. 264-276. [Google Scholar]
 4. Bock G.W., Lee J.N., Zmud R.W. ve Kim Y.G. (2005), ” Behavıoral Intentıon Formatıon In Knowledge Sharıng: Examınıng The Roles Of Extrınsıc Motıvators, Socıal-Psychologıcal Forces, and Organızatıonal Clımate”, MIS Quarterly, C: 29, No: 1, ss. 87-11. [Google Scholar]
 5. Burton R.M., Lauridsen J. ve Obel B. (2004), ”The Impact of Organizational Climate and Strategic Fıt on Firm Performance”, Human Resource Management, C: 43, No: 1, ss. 67-82. [Google Scholar]
 6. Chen C. J. ve Huang J.W. (2007), ”How organizational climate and structure affect knowledge Management The social interaction perspective”, International Journal of Information Management, 27, ss.  104–118 [Google Scholar]
 7. Coda R., Silva D. ve Custodio I. (2015), “Multidimensional Configurations Of The Organizational Climate Construct”, The International Journal of Human Resource Management, C: 26, No: 14, ss. 1827-1847. [Google Scholar]
 8. Covin J.G. ve Slevin D.P. (1989), ”Strategic Management Of Small Firms in Hostıle and Benıng Envıronments” Strategic Management Journal, C: 10, ss. 75-87. [Google Scholar]
 9. Covin, J.G. ve Slevin, D.P. (1991), "A conceptual model of entrepreneurship as Firm behavior", Entrepreneurship Theory and Practice, C:16, ss.  7-25. [Google Scholar]
 10. Çekmecelioğlu H.G. (2006), ”Örgüt İklimi, Duygusal Bağlılık Ve Yaratıcılık Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma”, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C: 20,  No: 2. ss. 295-310. [Google Scholar]
 11. Fiş A.F. ve  Wasti S.A. (2009), “Örgüt Kültürü ve Girişimcilik Yönelimi İlişkisi", ODTÜ Gelişme Dergisi, C: 35, No: Özel Sayı, ss. 127-164. [Google Scholar]
 12. Guth W.D. ve Ginsberg A. (1990), “Guest Editors’ Introduction: Corporate Entrepreneurship”, Strategic Management Journal, C: 11, ss. 5-15. [Google Scholar]
 13. Gürbüz S. ve Şahin F. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem-Analiz, Seçkin Yayınları, Yayın No: 134, Ankara. [Google Scholar]
 14. Halis M. ve Uğurlu Ö.Y. (2008), ”Güncel Çalışmalar Işığında Örgüt İklimi”, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, C: 10, No::2,  ss.101-122. [Google Scholar]
 15. Hayton J. ve Donna K. (2006), “Competency-Based Framework For Promotıng Corporate Entrepreneurshıp”, Human Resource Management, C: 45, No: 3, ss. 407–427. [Google Scholar]
 16. Hayton, J.C. (2005), "Promoting Corporate Entrepreneurship Through Human Resource Management Practices: A Review of Empirical Research", Human Resource Management Review, C: 15, No: 1, ss. 21–41. [Google Scholar]
 17. Hitt, M. A., Nixon, R. D., Hoskisson, R. E. ve Kochlar, R. (1999), “Corporate Entrepreneurship and Crossfunctional Fertilization: Activation Process and Disintegration of a New Product Design Team”, Entrepreneurship Theory and Practice, C:23,  ss. 145-167. [Google Scholar]
 18. Ireland R.D., Covin J.G. ve Kuratko D.F. (2009), ”Conceptualizing Corporate Entrepreneurship Strategy”, Entrepreneurshıp Theory And Practıce, ss. 19-46 [Google Scholar]
 19. Knight, G.A. (1997), ”Cross-Cultural Reliability and Validity of a Scale to Measure a Firm Entrepreneurial Orientation”,  Journal of Business Venturing, C:12, No: 3, ss. 213-225. [Google Scholar]
 20. Lumpkin, G.T. ve Dess, G.G. (1996), “Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance”, Academy of Management Review, C: 21, No: 1, ss. 135-172. [Google Scholar]
 21. Lumpkın, G.T. ve Dess, G.G. (2001), “Linking Two Dimensions of Entrepreneurial Orientation to Firm Performance: The Moderating Role of Environment and Industry Life Cycle”, Journal of Business Venturing, 16, ss. 429-451. [Google Scholar]
 22. Lumpkın G.T. ve Dess G.G. (2005), “The Role of Entrepreneurial Orientation in Stimulating Effective Corporate Entrepreneurship”, Academy of Management Executive, C: 19, No: 1, ss. 147-156. [Google Scholar]
 23. Ma’atoofi A.R. ve Tajeddini K. (2010),”The Effect of Entrepreneurship Orientation on Learning Orientation and Innovation: A Study of Small-Sized Business Firms in Iran”, International Journal of Trade, Economics and Finance, C: 1, No:.3, ss. 254-260. [Google Scholar]
 24. Masomi E., Eghdami A., Asl M.D., Ashore S. ve Ghanimat P. (2013), “The Relationship Between Organizational Climate Dimensions and Corporate Entrepreneurship (Case Study: Meshkinshahr Payam Noor University, Iran)” Research Journal of Recent Sciences, C: 2, No: 1), ss.  107-113. [Google Scholar]
 25. McGuinness, T., Morgan, R.E. (2005),”The Effect Of Market and Learning Orientation On Strategy Dynamics The Contributing Effect of  Dynamics”, European Journal of Marketing; C: 39, No: 11/12, ss. 1306-1392. [Google Scholar]
 26. Merrifield, D. B. (2000),”Changing nature of competitive advantage”, Research Technology Management, C: 43 No: 1, ss.  41–45. [Google Scholar]
 27. Miller, D. (1983),”The Correlates Of Entrepreneurship in Three Types Of Firms”, Management Science, C: 29, No: 7, ss. 770-791. [Google Scholar]
 28. Morris M.H., Webb J.W. ve RFranklin R.J. (2011),” Understanding the Manifestation of Entrepreneurial Orientation in the Nonprofit Context”, Entrepreneurshıp Theory And Practıce, ss.  947-971. [Google Scholar]
 29. Neal A., West M.A. ve Patterson M.G. (2005), ”Do Organizational Climate and Competitive Strategy Moderate the Relationship Between Human Resource Management and Productivity?”, Journal of Management, C: 31, No: 4, ss.  492-512. [Google Scholar]
 30. Rangriz H. (2012),”Organizational Climate and Ambiguity Tolerance with Organizational Entrepreneurship: Empirical Study”, Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability, C:8, No: 2 ss. 345-359. [Google Scholar]
 31. Schneider, B., Brief, A. ve Guzzo, R. (1996),” Creating a Climate ve Culture for Sustainable Organizational Change” Organizational Dynamics, 24,  ss.  6-20 [Google Scholar]
 32. Sekaran, U. (1992). Research Methods For Business, John Wiley ve Sons, Inc., Canada. [Google Scholar]
 33. Sepehri  S. ve Khayati E. (2013),“The Relatıonship Between Organızatıonal Culture and Corporate Entrepreneurship in Food And Beverage Industrıes” Asian Journal Of Management Sciences And Education, C: 2,  No: 3 ss. 144-151. [Google Scholar]
 34. Sharma P, Chrisman J.J. (1999),“Toward a Reconciliation of the Definitional Issues in the Field of Corporate Entrepreneurship” Entrepreneurshıp Theory And Practıce, ss.  11-27. [Google Scholar]
 35. Tajeddini K. (2010), “Effect of customer orientation and entrepreneurial orientation on innovativeness: Evidence from the hotel industry in Switzerland”, Tourism Management C:35, No:4, ss. 221–231. [Google Scholar]
 36. Wannapa L. (2014),”Organization Climates and Individual Innovation” Advances in Management ve Applied Economics, C: 4, No:1, ss. 123-135. [Google Scholar]
 37. Wood, C.C., Holt D.T., Reed T.S. ve Hudgens B.J. (2008),“Perceptions of Corporate Entrepreneurship in Air Force Organizations: Antecedents and Outcomes”, Journal of Small Business and Entrepreneurship, C: 21, No: 1, ss. 117-132. [Google Scholar]
 38. Yahyagil M.Y. (2006),“The fıt between the concepts of Organızatıonal culture and clımate” Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, C: 10, No: 2, ss. 77-104 [Google Scholar]
 39. Yelkikalan N., Akatay A., Yıldırım H.M., Karadeniz Y., Köse C., Koncagül Ö., Özer E. (2010)” Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz” KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, C: 12, No: 19,  ss. 51-59. [Google Scholar]
 40. Yüceler A. (2009),”Örgütsel Bağlılık ve örgüt iklimi İlişkisi:Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22/2009 [Google Scholar]
 41. Zahra, S.A. ve Garvıs, D.M. (2000),“International Corporate Entrepreneurship and Firm Performance: The Moderating Effect of International Environmental Hostility”, Journal of BusinessVenturing,. C: 15 No: 5-6, ss. 469-492. [Google Scholar]