Turizm ve İşletmecilik Dergisi
Abbreviation: JTM | ISSN (Online): 2757-7791 | DOI: 10.29329/jtm

Cilt 1 Sayı 1 (Aralık 2020)

Sayı Bilgileri

Sayı Bilgileri | Turizm ve İşletmecilik Dergisi Cil. 1 (1)
Issue Information

ss. i - vi   |  DOI: 10.29329/jtm.2020.289

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Orjinal Araştırma Makalesi | Turizm ve İşletmecilik Dergisi Cil. 1 (1)
Savunma Sanayinde Girişimcilik Yöneliminin Yenilikçilik Bağlamında Örgüt İklimi ile İlişkisinin İncelenmesi

Hüseyin Solmaz

ss. 1 - 20   |  DOI: 10.29329/jtm.2020.289.1

Özet

Gelişen ve değişen çevrede organizasyonların rekabet avantajı kazanması, iç ve dış çevresine yön verebilmesi için çevresini kontrol altında tutabilmesi ve çevre koşullarına uyum sağlaması gerekmektedir.  Organizasyonların bu şartları yerine getirmesi için girişimcilik yönelimi bağlamında yenilikçilik özelliğine sahip olması gerekmektedir.  Organizasyonlarda girişimcilik yönelimini gerçekleştirmek için örgüt içinde olumlu bir hava yaratarak bireyin amaçlarının örgüt amaçlarıyla uyumlaştırılması ve organizasyon üyelerinin davranışlarının düzenlenmesi için uygun bir örgüt iklimine sahip olması gerekmektedir. Bu noktalardan hareketle çalışmanın temel amacı girişimcilik yönelimi bağlamında yenilikçilik ve örgüt iklimi kavramlarının ilişki düzeylerinin tespitidir.

Araştırmanın evrenini Ankara ilinde faaliyet gösteren savunma sanayii çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamına alınan katılımcı sayısı ise 448 olarak belirlenmiştir. Tez çalışmasının araştırma kısmından elde edilen veriler ile girişimcilik yönelimi bağlamında yenilikçilik ile örgüt iklimi ilişkisinde her bir değişkenin birbirleriyle ilişkisinin pozitif ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir.

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, yazın açısından önem arz etmektedir. Bu çalışma çalışanların örgütlerine yönelik girişimci yönelimi bağlamında yenilikçilik algılarının önemini ortaya koymaktadır. Bunun gerçekleşmesi için organizasyonlarda çalışanların motivasyonunu artıracak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yenilikçilik, Girişimcilik Yönelimi, Örgüt İklimi, Savunma Sanayi

Orjinal Araştırma Makalesi | Turizm ve İşletmecilik Dergisi Cil. 1 (1)
Yenilikçi Mutfak Akımlarının Türk Mutfağı Kapsamında Uygulanabilirliği ve Yerel Mutfağın Menülerde Kullanılması İle İlgili Görüşlerin Belirlenmesi

Melahat Yıldırım Saçılık

ss. 21 - 39   |  DOI: 10.29329/jtm.2020.289.2

Özet

Yiyecek ve içecekte ele alınacak şekilde yöntem ve tekniklerin önerdiği ileri mutfak akımları, gastronomide çeşitliliğin gelişmesine neden olmaktadır. Yenilikçi mutfak akımlarında amaç, mevcut yemek reçetelerini geliştirerek ya da farklı testlerde yaşamak yeni gastronomik ürünler ortaya koymaktır. Dünya çapında örnek mutfak uygulamaları “ Nouvelle Cuisine”Adı ile nitelendirilmektedir. Türk Mutfağı içinde barındırdığı farklı etnik yapıların etkisiyle yiyecek içecek yemek ve doğrama doğduğunda bir mutfak haline gelmiştir. Türk mutfağı uygulayıcılarının yeniliğe açık olup olmadıklarının ortaya çıkarılması üzerine açık olup olmadıklarının ortaya çıkarılması üzerine, mutfak akımlarından füzyon mutfak ve moleküler mutfak akımlarının Türk mutfağında uygulanmasına ve kendi mutfağına menülerde kullanılmasına dair bilgi ve görüşleri ortaya koyma kendi güdülünde. Bitmiş yapılandır soru formu ve kolayda örnekleme yöntemi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü ve Marmaris Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü kısmen ile Muğla ili Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren 24 adet beş yıldızlı otellerin mutfak şeflerinden veri elde edilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi ile 76'sı öğrenci ve 8'i alanında uzman şeflerden veri elde edilmiştir. Cevap, nitel araştırma yönteminden içerik analizi ile çözümlenmiştir ve katılımcılara ait tüm görüş değiştirilmeden analize alınmıştır. Çalışmanın katılımcıların gelecek mutfak akımları alanında olmadıkları ve bu türbanların yöresel yemeklerin dışında vereceği ve bu yüzden yerel mutfağın menülerde kullanılmasının gerekli olduğunu göstermiş.

Anahtar Kelimeler: Füzyon Mutfak, Moleküler Mutfak, Türk Mutfağı, Yenilikçi Mutfak Akımları, Yerel Mutfak.

Orjinal Araştırma Makalesi | Turizm ve İşletmecilik Dergisi Cil. 1 (1)
Ayasofya Bağlamında İnanç Turizmi Ziyaretçilerinin Seyahat Motivasyonları İle Dini Mekan Algıları Üzerine Bir Araştırma

Nuray Turker & Filiz Kaçar

ss. 40 - 63   |  DOI: 10.29329/jtm.2020.289.3

Özet

Tarihin en eski seyahat nedenlerinden biri olan inanç ve hac motifli yer değiştirmelerde mabet, tapınak, sunak vb. gibi mekanlar ile kutsal olayların yaşandığı yerler ziyaret edilmektedir. Bu ziyaretlerin dini mekan odaklı olarak gerçekleşmesi nedeniyle ziyaretçilerin dini mekanları nasıl algıladıkları ve bu algının seyahat motivasyonu ile olan ilişkisi önem kazanmaktadır. Dini motifle seyahat eden yabancı turistlerin seyahat motivasyonlarını ve dini mekân algılarını belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma, dünyanın en eski mabetlerinden biri olan İstanbul Ayasofya Müzesinde gerçekleştirilmiştir. Ankete katılan 441 kişiden yüz yüze anket tekniği ile veri toplanmıştır. Sonuçlar, Türkiye’de dini amaçla en çok ziyaret edilen yerlerin sırasıyla Ayasofya Müzesi, Efes Antik Kenti, Aziz Paul Kilisesi ve Kuyusu, Aziz Nicolas (Noel Baba) Kilisesi, St. John Bazilikası, Pamukkale-Hierapolis, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Meryem Ana Evi olduğunu göstermektedir. Araştırmada, turistlerin inanç odaklı seyahat motivasyonlarının; tanrıya yakın olmak, inancı güçlendirmek, iç huzuruna ulaşmak ve ayine katılmak olduğu belirlenmiştir. Mekân algıları ile ilgili olarak turistlerin fiziksel mekân özelliklerinden; mekânın ışıklandırma düzeyinden, kokusundan, renklerinden, bakımlı olmasından ve sunduğu çekiciliklerden memnun kaldıkları belirlenmiştir. Diğer taraftan turistlerin dini mekânların psikolojik ve sosyal nitelikleriyle ilgili algılarının da genel olarak olumlu olduğu; psikolojik ve sosyal algıların turistlerin inançlarına/mezheplerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnanç turizmi, Din Turizmi, Seyahat Motivasyonları, Mekân Algısı, Ayasofya Müzesi.

Orjinal Araştırma Makalesi | Turizm ve İşletmecilik Dergisi Cil. 1 (1)
Nörogastronomi ve Duyusal Algılama  

Duran Cankül & Nurcan Uslu

ss. 64 - 73   |  DOI: 10.29329/jtm.2020.289.4

Özet

Yemek yerken beynimizde neler olmakta? Sinirbilimciler, yemek yeme eyleminde; beyin tarafından dilden ve burundan gelen bilgileri birleştirerek bir dizi anahtar kuralları ortaya çıkardılar. Son zamanlarda beyinin farklı bölgelerinde keşfedilen alanların yeme içme deneyiminde etkili olduğunun keşfedilmiş olması; sahip olunan muazzam sistemin tamamen tüm şifrelerinin deşifre edilemediğinin bir kanıtıdır. Muhteşem bir yemekten alınan hazzın ne kadarı yediklerimizden ya da içtiklerimizden gelmekte? Yiyecek ve içecekler; açlığın, arzunun ve hazzın nesnesidir. Yeme dürtüsünü hissedildiğinde istenilen şeyin odak noktası budur. İstek veya iştah, öncelikle karmaşık fizyolojik reaksiyonların neden olduğu açlığın fiziksel hissine bağlıdır (Kaplan, 2012: 4). Yeme- içme eyleminde sadece dil ya da burunla değil tüm duyuların aktif olduğu, her bir duyunun ve duygunun yeme-içme eylemini etkilediği bir gerçektir. Peki,  yemek yeme eylemi tüm duyulara hitap eden bir eylemse ağızda başlayan ve beyine giden bu bilgi sürecinde hangi duyu daha etkilidir? Bu durum kişiden kişiye değişmekle beraber, esasında kişi hangi duyuyu daha çok kullanıyorsa hafıza bunu o ölçüde kaydedebilmektedir. Kişi görsel hassasiyeti gelişmişse yiyeceklerinin görünüşü, kişinin koku hassasiyeti çok gelişmişse kişi için yiyeceklerin kokusu, dokunsal hassasiyeti olanlarda ise yiyecek ya da içeceğin fiziki formu yapısı daha önemli ve ön planda olmaktadır. Tüm duyuların,  yenilen ve içilenlerin üzerinde etkisinin her kişide farklı olması durumu, duyular arasında etkileşimi de farklı kılmaktadır. Bu anlamda yemek yeme sürecinde duyular arası etkileşimin nasıl gerçekleştiği sorusu ön plana çıkmaktadır.  Eğer yemek veya içmek çok algılı bir deneyimse; gıdada ve yiyecek içecek sektöründe yer alanlar gelecekte üretimlerini, tasarımlarını, restoranlarını, dünyaya yön verecek akımları inşa ederken; duyuların tasarımını dikkate almaları oldukça önem taşımaktadır. Ünlü restoranların, şeflerin, gıda sektörünün, bilim adamlarının  ‘yarın (gelecekte) ne yiyeceğiz, nasıl yiyeceğiz sorularını daha fazla konuşulması gerektiğinden hareketle araştırma, insanın lezzete ve tatlara karşı duyularının nasıl harekete geçtiğini, tat ve lezzetleri algılamada duyuların önemini teorik olarak açıklamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nörogastronomi, Duyusal Algılama, Gastronomi

Bildiri Tam Metinleri

Bildiri Tam Metin | Turizm ve İşletmecilik Dergisi Cil. 1 (1)
Yenilik Davranışı ve Yenilikçi Mutfak  Akımlarının Yerel Yemek Tüketimine Etkisi 

Melahat Yıldırım Saçılık & Samet Çevik

ss. 75 - 91   |  DOI: 10.29329/jtm.2020.289.5

Özet

Yiyecek ve içecekte yenilik davranışı, sosyo-kültürel anlamda farklılık ve çeşitlilik arayışından kaynaklanmakta olup uygulamada yeni yöntem ve tekniklerin kullanımını ifade etmektedir. Yeni yöntem ve tekniklerle üretilen ürünler, yerel yemek eğiliminde de farklılaşma ve çeşitlenmeyi beraberinde getirmektedir. Bu doğrultuda geliştirilen yeni yöntem ve teknikler, yenilikçi mutfak akımı olarak nitelendirilmekte olup bu çalışmanın da çerçevesini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı; yiyecek içecekte yenilik davranışı ile yenilikçi mutfak akımlarından füzyon mutfak ve moleküler mutfağın yerel yemek eğilimindeki rolünü ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır. Veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler, değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla regresyon analizi aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışmanın örneklemini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü ve Marmaris Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileri ile Muğla ili Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otellerin executive şefleri oluşturmaktadır. Yapılan analiz sonuçları, farklı kültürlere ait gıda malzemelerinin bir araya getirilerek sıra dışı tat, koku ve sunuma sahip özgün yiyecek ve içeceklerin katılımcılar tarafından tercih edildiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yerel Yemek Eğilimi, Yenilik Davranışı, Yenilikçi Mutfak Akımı, Füzyon Mutfak, Moleküler Mutfak