Turizm ve İşletmecilik Dergisi
Abbreviation: JTM | ISSN (Online): 2757-7791 | DOI: 10.29329/jtm

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Turizm ve İşletmecilik Dergisi 2021, Cil. 2(1) 86-109

Türkiye’de Marka Sadakati Konulu Lisansüstü Tezlerin ve Makalelerin Bibliyometrik Profili

Saadet Pınar Temizkan & Derya Avcı

ss. 86 - 109   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jtm.2021.421.5

Yayın tarihi: Aralık 31, 2021  |   Okunma Sayısı: 43  |  İndirilme Sayısı: 275


Özet

Bibliyometrik analiz, akademik kurumların, kişilerin ve dergilerin bilimsel performansını ortaya koymayı amaçlayan, bir bilim dalındaki veya araştırma alanındaki gelişmelerin analiz edilmesinin yanı sıra ülkeler ve kurumlar arasında karşılaştırma yapmaya olanak sağlayan nitel bir araştırma yöntemidir.  Bu araştırmanın amacı; Türkiye'de marka kavramı konulu lisansüstü tezlerinin ve makalelerin bibliyometri yöntemine göre incelemektir. Bu amaçla, Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Ulusal Tez Merkezi veri tabanında kayıtlı olan toplam 168 lisansüstü tezi ve Türkiye Akademik Arşivi (Harman) veri tabanından elde edilen 141 makale incelemeye tabi tutulmuştur. Toplanan veriler bibliyometrik analiz yöntemi ile sınıflandırılmıştır. Araştırmada kullanılan parametreler ise hangi yılda yayınlandığı, üniversitesi, anabilim dalı, dili, dergi ismi, araştırma yöntemi, örnekleme seçme yöntemi, örneklem grubu ve araştırma modelinde marka sadakati kavramı ile ilişkisi incelenen kavramlar şeklindedir. Araştırma sonuçlarına göre marka sadakati kavramı ile ilişkisi en çok incelenen kavramlar “Marka Güveni” (40), “İlişki Eğilimi” (22), “Marka Aşkı” (21), “Marka Kişiliği” (19) ve “Güven” (10)  kavramlarıdır. Ayrıca araştırmanın diğer sonuçlarına göre marka sadakati kavramı ile ilgili en çok makale türünde ve Türkçe dilinde çalışma yayınlanmıştır. Bununla beraber en fazla tezin yayınlandığı üniversite ve anabilim dalı sırasıyla Marmara üniversitesi ve işletme anabilim dalıdır. Çalışmalarda nicel araştırma yöntemlerinin ve kolayda örnekleme seçme yönteminin ve veri toplama yöntemi anket tekniğinin daha fazla kullanıldığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Marka Sadakati, Bibliyometri, Makaleler, Lisansüstü Tezler


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Temizkan, S.P. & Avci, D. (2021). Türkiye’de Marka Sadakati Konulu Lisansüstü Tezlerin ve Makalelerin Bibliyometrik Profili . Turizm ve İşletmecilik Dergisi, 2(1), 86-109. doi: 10.29329/jtm.2021.421.5

Harvard
Temizkan, S. and Avci, D. (2021). Türkiye’de Marka Sadakati Konulu Lisansüstü Tezlerin ve Makalelerin Bibliyometrik Profili . Turizm ve İşletmecilik Dergisi, 2(1), pp. 86-109.

Chicago 16th edition
Temizkan, Saadet Pinar and Derya Avci (2021). "Türkiye’de Marka Sadakati Konulu Lisansüstü Tezlerin ve Makalelerin Bibliyometrik Profili ". Turizm ve İşletmecilik Dergisi 2 (1):86-109. doi:10.29329/jtm.2021.421.5.

Kaynakça
 1. Al, U., (2008). Türkiye’nin Bilimsel Yayın Politikası: Atıf Dizinlerine Dayalı Bibliyometrik Bir Yaklaşım, (Yayımlanmamış Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara [Google Scholar]
 2. Aliyev, F., Urkmez, T., ve Wagner, R.,(2019). A Comprehensive Look At Luxury Brand Marketing Research From 2000 To 2016: A Bibliometric Study And Content Analysis. Management Review Quarterly, 69:233–264. [Google Scholar]
 3. Aaker, David, A. (1991). Managing Brand Equity-Capatilizing on the Value of a Brand Name. New York: The Free Press. [Google Scholar]
 4. Avasthi, S., De, T., ve Dikkatwar, R., (2021). New Paradıgm Of Brandıng In Socıal Medıa-A Bıblıometrıc Analysıs. International Journal of Modern Agriculture, 10 (2), 521-540. [Google Scholar]
 5. Bakır, Ozan, N. (2013). Pazarlama Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Kategorik Olarak Değerlendirilmesi (1994-2012). Journal of Marmara University Social Sciences  Institute/Öneri, 10 (40). [Google Scholar]
 6. Barahona, I., Hernández, D. M., Pérez-Villarreal, H. H., ve del Pilar Martínez-Ruíz, M. (2018).  Identifying Research Topics in Marketing Science Along the Past Decade: A Content Analysis. Scientometrics, 117(1), 293-312. [Google Scholar]
 7. Bennett,  R. ve Rundle-Thiele,  S. (2005). The Brand Loyalty Life Cycle: Implications for Marketers. Journal of Brand Management, 12 (4), 252. [Google Scholar]
 8. Berkman, A. Ü., ve Kozan, K. (1979). Amme Idaresi Dergisi'nde Yayınlanan Makaleler Üzerine Bir Inceleme. Amme İdaresi Dergisi, 12 (1),  9-26. [Google Scholar]
 9. Borgman, C. ve Furner, J. (1990). Scholarly Communication and Bibliometrics: Sage Newbury Park, CA, [Google Scholar]
 10. Boora, K. K., & Singh, H. (2011). Customer loyalty and its antecedents: a conceptual framework understanding e-marketing–optimization of resources. Asia Pacific Journal of Research in Business Management, 2(1), 151-164. [Google Scholar]
 11. Bozyiğit, S. ve Yaşa, E. (2012). Araştırmacıların Pazarlama Alanına Bilimsel Katkıları: Pazarlama Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir Araştırma, 17. Ulusal Pazarlama Kongresi Kitapçığı, 18- 21 Ekim, 55-74. [Google Scholar]
 12. Chabowski, B. R., Samiee, S., ve Hult, G. T. M. (2013). A Bibliometric Analysis Of The Global Branding Literature and A Research Agenda. Journal Of International Business Studies, 44(6), 622-634. [Google Scholar]
 13. Cătoiu, I., Gârdan, D.A. ve Geangu, I.P. (2012). Customer loyalty – specific Features Of Retail Activity In Bucharest. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 14(1), 278-285. [Google Scholar]
 14. Çatı, Ö. ve Öcel, Y., (2018). Türkiye’de Pazarlama İle İlgili Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), 508-519. [Google Scholar]
 15. Cunningham, R.M. (1956). Brand Loyalty - What, Where, How much?. Harvard Business Review, 34 (1), 116-128, [Google Scholar]
 16. Dubina, O., Us, Y., Pimonenko, T., ve Lyulyov, O. (2020). Customer Loyalty to Bank Services: The Bibliometric Analysis. Virtual Economics, 3(3), 52-66. [Google Scholar]
 17. Ferrel, O. C. ve  Hartline, M. D. (2011). Marketing Strategy (5th ed). Mason, OH, USA: Cengage Learning. [Google Scholar]
 18. Fetscherin, M., ve Heinrich, D., (2014). Consumer brand relationships research: A bibliometric citation meta-analysis. Journal of Business Research, 68 (2), 380-390. [Google Scholar]
 19. Fournier, S. ve Yao, J.Ül., (1997). Reviving Brand Loyalty: A Reconceptualization within the Framework of Consumer-Brand Relationships. International Journal of Research in Marketing, 14, 5, 451-472. [Google Scholar]
 20. Gary Holden DSW, Gary Rosenberg PhD ve Kathleen Barker PhD (2005). Tracing Thought Through Time and Space. Social Work in Health Care, 41: 3-4, 1-34, [Google Scholar]
 21. Guest, l. (1944). A Study of Brand Loyalty. Journal of Applied Psychology, 28, 16-27, [Google Scholar]
 22. Gülmez, M., Yalçıntaş, D., Kurtulgan, A., ve Özbay, M., (2019). Türkiye’de Pazarlama Alanında Yazılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 59-69. [Google Scholar]
 23. Gürbüz, C., ve Bozkurt, Ö. Ç. (2018). Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(3), 1-23. [Google Scholar]
 24. Hall, C. M. (2011). Publish and Perish? Bibliometric Analysis, Journal Ranking and The Assessment Of Research Quality in Tourism. Tourism Management, 32, 16 – 27 [Google Scholar]
 25. Heberger, E. Anne – Christie, A. Christina – Alkin, C. Marvin (2010). A Bibliometric  Analysis of the Academic Influences of and on Evaluation Theorists’ Published  Works. American Journal of Evaluation, 31(1), 24-44. [Google Scholar]
 26. Jacoby, J. (1971). Brand loyalty: A conceptual definition. Proceedings of the Annual Convention of the American Psychological Association, 6 (Pt. 2), 655–656. [Google Scholar]
 27. Jacoby, J., and Kyner, D., (1973). Brand loyalty vs. repeat purchasing behavior. Journal of Marketing Research, 10, 1-9. [Google Scholar]
 28.  İnce, M., ve Uygurtürk, H., (2019), Marka Kimliği, Marka Kişiliği, Marka İmajı Ve Marka Konumlandırma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İnceleme. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (1), 224-240. [Google Scholar]
 29. Kabiraj, S.,  ve Shanmugan, J. (2011). Development of a Conceptual Framework for Brand Loyalty: A Euro-Mediterranean Perspective. Journal of Brand Management, 18(4/5), 285-299. [Google Scholar]
 30. Khiste, G., ve Paithankar, R. R. (2017). Analysis of Bibliometric Term in Scopus. International Journal of Library Science and Information Management, 3(3), 81-88. [Google Scholar]
 31. Koehler, W. (2001). Information science as “Little Science”: The implications of a bibliometric analysis of the Journal of the American Society for Information Science. Scientometrics, 51(1):117-132 [Google Scholar]
 32. Kozak, N. (1994). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nde yayımlanan yazılar üzerine bir İnceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 5 (Aralık), 22-33. [Google Scholar]
 33. Khurana, A. ve Kumar, V.V R. (2019). Two Decades of Brand Personality:  A Bibliometric Review of the Dimensions. SCMS Journal of Indian Management; Kochi, 16(2), 103-117. [Google Scholar]
 34. Law, R., ve Cheung, P. (2008). An analysis of publications in leading tourism journals and its implications. Journal of China Tourism Research, 4, 78 – 97. [Google Scholar]
 35. Law, R., ve Chon, K. (2007). Evaluating research performance in tourism and hospitality: The perspective of university program heads. Tourism Management, 28, 1203– 1211. [Google Scholar]
 36. Llanos-Herrera, G. R., ve Merigo, J. M. (2019). Overview of brand personality research with bibliometric indicators. Kybernetes, 48 (3), 546-569. [Google Scholar]
 37. Lu Ting Pong , J . ve Tang Pui Yee , E .( 2001 ) ‘ An integrated model of service loyalty ’ , Academy of Business &Administrative Sciences 2001 International Conferences, Brussels, Belgium held on 23rd – 25th July, 2001. [Google Scholar]
 38. Majerova, J., Gajanova, L., ve Nadanyiova, M., (2021). A Bibliometric Analysis of Branding Trends: Does Irrationality Really Matter?. SHS Web of Conferences, 91 (2). [Google Scholar]
 39. Moretta Tartaglione, A., Cavacece, Y., Russo, G., ve Granata, G. (2019). A systematic mapping study on customer loyalty and brand management. Administrative Sciences, 9(1), 8. [Google Scholar]
 40. Neme-Chaves, S. R., ve  Rodríguez-González, L. Y. (2019). Un análisis bibliométrico del brand equity 1991-2018//A bibliometric analysis of brand equity 1991-2018. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 28, 364-380. [Google Scholar]
 41. Odin, Y, Nathalie, N.,  Odin, ve Pierre, V-F., (2001). Conceptual and Operational Aspects of Brand Loyalty: An Empirical Investigation. Journal of Business Research, 53 (2), 75-84. [Google Scholar]
 42. Oliver, R.L. (1999). Whence Consumer Loyalty? Journal of Marketing, 63, 33-44. [Google Scholar]
 43. Oliver, R.L. (2010). Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer. 2.Basım, Londra: Routledge [Google Scholar]
 44. Osareh, F. (1996). Bibliometrics, citation analysis and co-citation analysis: A review of  literature I.  Libri, 46, 149-158. [Google Scholar]
 45. Öcel, Y., (2019), Türkiye’de Marka İle İlgili Yazılan Doktora Tezlerinin Bibliyometrik İncelenmesi. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(1): 38-49. [Google Scholar]
 46. Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics? Journal of  Documentation, 25:348-349. [Google Scholar]
 47. Punniyamoorthy, M. ve Prasanna Mohan Raj, m.,  (2007). An Empirical Model For Brand Loyalty Measurement. Journal Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 15 (4), 222-233. [Google Scholar]
 48. Radler, V. M. (2018). 20 Years of brand personality: a bibliometric review and research agenda. Journal of Brand Management, 25(4), 370-383. [Google Scholar]
 49. Rundle-Thiele, s. (2005), Exploring loyal qualities: assessing survey-based loyalty measures, Journal of Services Marketing, 19 (7), 492–500. [Google Scholar]
 50. Salam, M.D. (2020). Brand experience: a review of 39 years of research development. TIJAB (The International Journal of Applied Business), 4(2), 157-167. [Google Scholar]
 51. Sepulcri, L. M. C. B., Mainardes, E. W., ve Belchior, C. C. (2020). Nonprofit branding: a bibliometric analysis. Journal of Product & Brand Management, 29 (5), 655-673. [Google Scholar]
 52. Sheth, Jagdish N., Park, C. Whan, (1974). A Theory of Multidimensional Brand Loyalty”. Advances in Consumer Research, 1 (1), 449-459. [Google Scholar]
 53. Siemieniako, D. (2018). Bibliometric analysis of scientific research on customer loyalty in the business-to-business context. Handel Wewnętrzny, 5 (376), 257-267. [Google Scholar]
 54. Sivarajah, R. ve Sritharan, V.  (2014). Influence Of Moderatıng Varıables On Attachment, Brand Trust And Loyalty Relatıonshıp. International Journal of Economics, Commerce and Management, 2(4), 1-14. [Google Scholar]
 55. Ulu, S., ve Akdağ, M., (2015). Dergilerde Yayınlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili: Selçuk İletişim Örneği. Selçuk İletişim, 9 (1), 5-21. [Google Scholar]
 56. Yalçın, H. (2010). Millî Folklor Dergisi'nin Bibliyometrik Profili (2007-2009). Millî Folklor, (22) 85, 205-211. [Google Scholar]
 57. Yoo, B. , Donthu , N., ve Lee, S., (2000).  An Examination of Selected Marketing Mix Elements and Brand Equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 28 (2), 195-211. [Google Scholar]
 58. Zencir E ve Kozak N (2012) Sosyal Bilimler Enstitü Dergileri’nde yayımlanan Turizm Makalelerinin Bibliyometrik Profili (2000-2010), N Kozak ve M Yeşiltaş (Yay. Haz), VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı, 673-685. [Google Scholar]
 59. Zhu, Q., Martins, R. A., Shah, P., ve Sarkis, J. (2021). A Bibliometric Review of Brand and Product Deletion Research: Setting a Research Agenda. IEEE Transactions on Engineering Management,1-21. [Google Scholar]