Journal of Tourism and Management
Abbreviation: JTM | ISSN (Online): 2757-7791 | DOI: 10.29329/jtm

Volume 3 Issue 1 (December 2022)

Issue Information

Issue Information | Journal of Tourism and Management Vol. 3 (1)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/jtm.2022.542

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | Journal of Tourism and Management Vol. 3 (1)
Kültürleşme Sürecinin Konut Mimarisi Üzerindeki Etkisine Dair Karşılaştırmalı Bir Analiz: Gökçeada Örneği

Aysu Şahintepe, Sevgi Arıöz, Oğuz Diker & Murat Aksu

pp. 1 - 23   |  DOI: 10.29329/jtm.2022.542.1

Abstract

Kültürleşme, iki farklı kültürün bir araya gelmesiyle gerçekleşen psikolojik ve kültürel bir süreci ifade etmektedir. Temelde insanların yaşadıkları yerlerden farklı yerlere olan göçleri adaptasyon sürecini beraberinde getirmektedir. Bu süreçte, kent içerisindeki belirli dinamiklerde yaşanan değişim süreçleri ise belirgin olarak göze çarpmaktadır. İki farklı kültürün bir arada yaşaması şüphesiz ki bireylerin hayatlarını sürdürecekleri olan konutlarda gözle görülebilir bir etkiyi ifade etmektedir. Kültürün bir yansıması olarak toplumlar ve kentsel mekândaki yapılar birbirinden ayrı düşünülemez. Kentsel mekandaki pek çok şey insan öğesidir ve kültür insanın yönettiği tüm süreçlerde önemli bir öncüdür. Turizmin bir getirisi olarak ise yaşanan kültürel alışverişler, kentteki fiziksel dinamiklerin yeniden şekillenmesinde rol oynayabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Gökçeada’da turizm hareketliklerinin etkilediği kültürleşme sürecinde mimari üslupta meydana gelen değişimleri belirlemektir. Çalışma kapsamında, birinci bölümde kültürleşme sürecini açıklamak için ikincil verilerden kaynak taraması yapılmıştır. İkinci bölümde ise Gökçeada’da tescilli bir yapının mimari planlarına yer verilmiş olup, iki farklı kullanım amacı karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler, yapının kullanım amaçlarında meydana gelen değişiklikleri ortaya koymuştur.

Keywords: Kültürleşme, Gökçeada, konut mimarisi, turizm destinasyonları

Original article | Journal of Tourism and Management Vol. 3 (1)
Etno-Turizm Faaliyetlerinde Kültürel Kent Kimliği: Etno-Köy Çıplak Örneği

Aysu Şahintepe

pp. 24 - 45   |  DOI: 10.29329/jtm.2022.542.2

Abstract

Antik çağlardan günümüze, toplumların sahip olduğu kültürel çeşitlilik bireylerin seyahat motivasyonlarının başında yer almıştır. Günümüzde kültürel turizm türleri arasında ortaya çıkan yeni niş pazarlar, pek çok miras değerinin önemini arttırmaktadır. Bunlardan birini ise etnik değerler oluşturmaktadır. Etnik kelimesi, ortak kültür ve ortak soyu çağrıştırmaktadır. Etnik turizm ise geleneksel ürünlerin kullanılabileceği bir pazarı ifade etmektedir. Etnik turizm; etnik köyler, tema parkları ya da azınlık evler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda ise geleneksel değerlerin korunması ve geniş çevrelere aktarılmasını mümkün kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Etno-köy Çıplak’ta yer verilen kültürel kent kimliği öğelerini belirlemektir. Bu kapsamda, verilerin toplanması için Etno-köy Çıplak’ta yerinde inceleme ve gözlemler bulunulmuş ve fotoğraf çekimleri gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizde betimsel analiz kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, kültürel kent kimliği ile etnik turizmin yakın ilişkisini ortaya koymuş olup, Etno-köy Çıplak’taki tarım, endüstriyel, askeri, tarihi, dini ve arkeolojik miras gibi çeşitli kimlik öğelerinin varlığını göstermiştir.

Keywords: Etno-turizm, kent kimliği, kültürel kent kimliği, Etno-köy Çıplak

Original article | Journal of Tourism and Management Vol. 3 (1)
Gastronomi Turizminin Gelişiminde Gastronomi Festivalleri ve Türkiye’deki Mevcut Durum

Ayşem Işık

pp. 46 - 58   |  DOI: 10.29329/jtm.2022.542.3

Abstract

Etkinlik turizmi kapsamında değerlendirilen gastronomi festivalleri, son dönemlerde gastronomi turizminin gelişiminde daha fazla incelenen bir alan haline gelmiştir. Özellikle turistik faaliyetlerin çeşitlendiği günümüzde, birçok destinasyon mevsim özellikleri dışında da turistleri ağırlamak için birçok festival düzenlemeye başlamıştır. Bu festivaller içerisinde gastronomi festivalleri de turistlerin yeni deneyimler için daha çok katılım gösterdiği etkinlikler haline gelmiştir. Dünyada bazı destinasyonlar özellikle sundukları yemek kültürü ile anılırken, Türkiye gastronomi turizminin önemini daha geç keşfetmiş ve bu yönde çalışmalar hız kazanmıştır. Bu kapsamda çalışmada gastronomi turizmine yönelik gastronomi festivalleri kapsamında bir değerlendirme yapılmıştır.

Keywords: Gastronomi, Gastronomi Turizm, Festival, Gastronomi Festivalleri

Review Articles

Review article | Journal of Tourism and Management Vol. 3 (1)
Türkiye’de Sağlık Turizmi Eğitimi

Tuğçe Saygılı & Oğuz Diker

pp. 59 - 69   |  DOI: 10.29329/jtm.2022.542.4

Abstract

Bu çalışmada, sağlık turizmi alanında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programına sahip üniversitelerin web sayfaları, ön lisans programına yerleştirme puan ve kontenjan durumu ile bölümün amacı, müfredatları vb. konular incelenmiştir. Müfredat ile ilgili veriler SPSS 25 programında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, ön lisans programı sekiz, lisans programının olmadığı, yüksek lisans programı altı, doktora programı ise sadece bir üniversitede bulunduğu tespit edilmiştir. Sağlık Turizmi alanında eğitim veren tüm yükseköğretim kurumlarında tespit edilen ortak amaç, sağlık ve turizm bilgisine sahip nitelikli sağlık turizmi elemanları yetişmek olduğu belirlenmiştir. Sağlık turizmi işletmeciliği ön lisans programı olan üniversitelerin genel olarak bu programa yönetim ve organizasyon bölümü altında yer verdiği görülmüştür. Müfredatlar incelendiğinde, işletme ile ilgili derslerin yoğun olduğu tespit edilmiştir. Yüksek lisans ve doktora programlarında sağlık turizmi ve alt başlıklarıyla ilgili derslere yoğunluk verildiği belirlenmiştir. Sağlık Turizmi alanı gelişmekte olan bir sektör olmasından dolayı nitelikli personel ihtiyacı oldukça yüksektir. Bu konuda profesyoneller yetiştirmek için eğitim kurumlarına büyük iş düşmektedir. Programların müfredatlarına biraz daha sağlık konusu eklenerek geliştirilebilir. Ayrıca lisans programı olmadığı için yüksek lisans ve doktora programına başka bölümlerden mezun kişiler başvurmaktadır. Bu nedenle lisans programının açılması için çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Keywords: Sağlık Turizmi, Eğitim, Üniversite Programları